Đề tài Phân tích mối quan hệ giữa doanh thu,chi phí và lợi nhuận để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH MTV thuyền viên vipco

Tư duy trong việc thực hiện chi phí giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí và đạt tối đa hóa lợi nhuận, tăng doanh thu là điều cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp tổ chức và cá nhân trong xã hội. Nó không chỉ đánh giá được việc quản lý hiệu quả của doanh nghiệp, tổ chức mà còn giúp doanh nghiệp đưa ra những quyết định nhanh chóng dựa vào việc thực hiện chi phí, doanh thu và lợi nhuận hiệu quả. Hơn nữa việc thực hiện chi phí, doanh thu và lợi nhuận không chỉ là mối quan tâm của chủ thể trong doanh nghiệp mà còn là mối quan tâm của đơn vị chủ thể ngoài doanh nghiệp. Thực hiện tốt chi phí, doanh thu và lợi nhuận sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện tốt chi phí tài chính trong doanh nghiệp, lưu động vốn trong doanh nghiệp, đảm bảo với các chủ thể quan tâm về khả năng chi trả của doanh nghiệp. Đảm bảo uy tín của doanh nghiệp với khách hàng và tổ chức, doanh nghiệp liên quan. Việt Nam gia nhập WTO đánh dấu một bước thay đổi quan trọng của các doanh nghiệp Việt Nam, từ đó sự biến động của toàn cầu cũng có ảnh hưởng lớn tới các doanh nghiệp.Trong xu thế hội nhập chung của nền kinh tế toàn cầu, sự biến động khủng hoảng kinh tế trên thế giới gây ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước, Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO cũng không nằm ngoài quỹ đạo đó. Chi phí của công ty giảm vào năm 2008, sau đó, biến động của giá xăng dầu thế giới, khủng hoảng kinh tế, lạm phát leo thang, giá vàng tăng đã làm cho chi phí tăng kéo dài từ 2009 đến năm 2011, qua đó gây ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của công ty. Trong năm 2011, doanh thu của công ty tăng 1.897.360.914đ so với năm 2010, tuy nhiên, lợi nhuận thu được không cao, giảm 28,17% so với năm 2010. Vì vậy vấn đề đặt ra với doanh nghiệp hiện nay là cần phải nghiên cứu mối quan hệ giữa doanh thu, chi phí và lợi nhuận để tìm ra giải pháp tối đa hóa lợi nhuận. Nhận thấy được tầm quan trọng của mối quan hệ giữa chi phí, lợi nhuận, doanh thu và bằng SV.Mai Thị Thanh Nhàn-QT1202N NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 6 những kiến thức đã học và thời gian thực tập tại công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO, em đã chọn thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học:―Phân tích mối quan hệ giữa doanh thu,chi phí và lợi nhuận để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO‖.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC