Đề tài Phân tích nguyên tắc nhân dân lao động tham gia đông đảo vào quản lí hành chính nhà nước và đánh giá việc vận dụng nguyên tắc này trong quản lí hành chính nhà nước Việt Nam hiện nay

Quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành pháp là quản lý hành chính nhà nước. Quản lý hành chính nhà nước là một hình thức hoạt động của nhà nước, có nội dung là bảo đảm sự chấp hành luật, pháp lệnh nghị quyết của các cơ quan quyền lực nhà nước, nhằm tổ chức và chỉ đạo một cách trực tiếp và thường xuyên công việc xây dựng kinh tế văn hóa xã hội và hành chính chính trị. Quản lý hành chính nhà nước phải được tiến hành trên những nguyên tắc nhất định. Một trong các nguyên tắc cơ bản trong quản lí hành chính nhà nước là “nguyên tắc nhân dân lao động tham gia đông đảo vào quản lí hành chính nhà nước” . Nguyên tắc này cụ thể hóa nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân được nhà nước ta ghi nhận và đảm bảo trong Điều 2 và Điều 3 Hiến pháp 1992. Đây là sự thừa nhận của Nhà nước về tầm quan trọng của quyền này trong đời sống chính trị của công dân, là cơ sở pháp lí để công dân phát huy tính tích cực của mình ở nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có quản lí Nhà nước trong lĩnh vực hành pháp hay quản lí hành chính nhà nước, và là cơ sở pháp lí cho nguyên tắc nhân dân lao động tham gia vào quản lí hành chính nhà nước. Để tìm hiểu sâu hơn về nguyên tắc này cũng như việc việc vận dụng nguyên tắc này trong quản lí hành chính nhà nước, em chọn đề tài 03: “Phân tích nguyên tắc nhân dân lao động tham gia đông đảo vào quản lí hành chính nhà nước và đánh giá việc vận dụng nguyên tắc này trong quản lí hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay.”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC