Đề tài Phân tích nhóm quyền chính trị của công dân theo Hiến pháp 2013

Trong bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Mĩ năm 1776 có viết: “Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa đã ban cho họ những quyền mà không ai có thể xâm phạm được”. Quả thật vậy, đó là nhân quyền, là dân quyền, những quyền lợi cơ bản và chính đáng được nhà nước ghi nhận trong văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lí cao nhất – Hiến pháp. Từ khi Hiến pháp 1946 ra đời đến nay, trải qua năm bản Hiến pháp, quyền công dân vẫn được Nhà nước chú trọng và ngày càng mở rộng, có thể kể đến như quyền dân sự, chính trị; quyền kinh tế, văn hóa xã hội Trong đó, quyền chính trị của công dân hết sức quan trọng. Vậy Hiến pháp 2013 đã quy định thế nào về quyền chính trị của công dân? Trong bài này em xin trình bày vài nét về “Phân tích nhóm quyền chính trị của công dân theo Hiến pháp 2013”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC