Đề tài Phân tích những bất cập của pháp luật thuế về đất đai hiện hành và hướng hoàn thiện

Thuế đối với đất đai là thuật ngữ hàm chỉ các loại thuế đánh vào việc sử dụng hoặc có quyền sử dụng và đánh vào hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng. Đối với một số quốc gia thừa nhận sở hữu tư nhân về đất đai thì thuế đối với đất đai còn có nghĩa là loại thuế đánh vào quyền sở hữu đất và hành vi chuyển nhượng quyền sở hữu đất. Mỗi khi muốn đưa một loại thuế mới vào áp dụng trong thực tiễn cần phải tạo cơ sở pháp lý cho việc cưỡng chế thi hành. Thuế đối với đất đai không phải là một ngoại lệ. Để đánh thuế đối với đất đai, Nhà nước phải ban hành các văn bản pháp luật về thuế đối với đất đai làm nền tảng pháp lý cho việc thực thi loại thuế này. Pháp luật thuế đối với đất đai có một vai trò quan trọng, giúp nhà nước quản lý hoạt động sử dụng đất, khuyến khích việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quản; đồng thời, luật thuế về đất đai cũng giúp cho hoạt động quản lý thuế của nhà nước đối với đất đai được tiến hành hiệu quả, bổ sung ngân sách nhà nước các khoản thuế về đất đai. Ở nước ta, từ cuối năm 2003 trở về trước, thuế chuyển quyền sử dụng đất thu vào thu nhập có được từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Từ ngày 01/01 năm 2004 (ngày Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003 có hiệu lực), loại thuế này chỉ thu vào thu nhập của các hộ gia đình và cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp. Các cơ sở kinh doanh chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên đến khi Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 ra đời và có hiệu lực từ năm 2009 thì quy định về thuế chuyển quyền sử dụng đất thu vào thu nhập của các hộ gia đình và cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp được đưa vào Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007. Như vậy, kể từ khi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003 (hiện tại đã được thay thế bởi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008) và Luật thuế thu nhập cá nhân (2007) có hiệu lực thì mọi quy định về thuế chuyển quyền sử dụng đất của cá nhân, hộ gia đình, cơ sở kinh doanh đã thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật thuế thu nhập cá nhân và luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Có nghĩa rằng, hiện tại, Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất không còn tồn tại nữa. Hiện nay, nguồn chủ yếu của pháp luật thuế đối với đất đai bao gồm: - Đối với thuế sử dụng đất nông nghiệp thì có Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993 và các văn bản hướng dẫn thi hành (Nghị định 73/1993 quy định chi tiết về phân hạng đất, Nghị định 74/1993 quy định chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp 1993, thông tư 89/1993 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 74), trong đó đặc biệt lưu ý chế độ miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp hiện nay được thực hiện theo Nghị quyết 55/2010 của Quốc hội (mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2011, và từ ngày 15 tháng 5 năm 2011 Nghị định số 20/2011/NĐ-CP quy định chi tiết Nghị quyết này sẽ có hiệu lực thi hành). - Đối với thuế nhà, đất thì hiện nay nước ta đang áp dụng các văn bản: Pháp lệnh thuế nhà, đất năm 1992; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung pháp lệnh thuế nhà, đất 1994 và các văn bản hướng dẫn thi hành (Nghị định 94/1994 quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh thuế nhà, đất; Thông tư 83/1994 của Bộ tài chính hướng dẫn Nghị định 94 và Pháp lệnh thuế nhà đất). Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 01/01/2012, Luật thuế sử dụng đất Phi nông nghiệp được ban hành ngày 17/6/2010 có hiệu lực thì tất cả các văn bản trước đó về thuế nhà, đất chấm dứt hiệu lực. Luật thuế đối với đất đai luôn được quan tâm xây dựng và hoàn thiện, trải qua nhiều năm biến đổi theo tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, Luật thuế đất đai đã trở thành một công cụ pháp lý không thể thiếu trong chính sách quản lý của Nhà nước ta đối với loại thuế về đất đai. Cho đến nay, luật thuế đất đai đã thể hiện những ưu điểm của mình trong việc thực hiện vai trò là một trong những công cụ quản lý thuế của nhà nước. Tuy nhiên một số quy định của nó cũng còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần được nghiên cứu và hoàn thiện hơn. Sau đây em xin trình bày một số điểm bất cập cơ bản của Luật thuế về đất đai ở nước ta hiện nay:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC