Đề tài Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực thi pháp luật thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam hiện nay và đề xuất ý kiến pháp lý nhằm thực thi pháp luật thuế giá trị gi tăng hiệu quả

Từ 01/01/2009, Việt Nam bắt đầu thi hành luật thuế giá trị gia tăng 2008 (GTGT). Nhìn chung, thuế GTGT được coi là phương pháp thu tiến bộ nhất hiện nay, được đánh giá cao do đạt được mục tiêu lớn của chính sách thuế như tạo được nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước, đơn giản, trung lập, . Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc thực thi pháp luật thuế GTGT nhưng tựu chung lại, chúng đều thuộc hai loại chính: các yếu tố thuộc về khách quan và các yếu tố thuộc về chủ quan.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC