Đề tài Phân tích nội bộ doanh nghiệp

Phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp là việc rà soát, đánh giá các mặt của doanh nghiệp, mối quan hệ giữa các bộ phận, chỉ ra những điểm mạnh cũng như các điểm yếu mà doanh nghiệp còn mắc phải, là tiền đề cho việc tận dụng và phát huy những mặt mạnh, hạn chế, khắc phục và sửa chữa những yếu điểm đang tồn tại, là một trong số những bước quan trọng trong việc hình thành chiến lược của doanh nghiệp. Bởi tất cả các tổ chức đều có những điểm mạnh và điểm yếu trong lĩnh vực kinh doanh, không công ty nào mạnh hay yếu đều nhau ở mọi mặt. Trong quá trình kiểm soát nội bộ cần có các giám đốc đại diện của các bộ phận và phòng ban cùng tham gia vào quá trình nhận xét các điểm mạnh yếu của doanh nghiệp. Kiểm soát nội bộ cần tập trung và đồng hóa và đánh giá các thông tin về các hoạt động của công ty. Cho nên, quá trình kiểm soát nội bộ là công cụ tích cực nhất để cải thiện quá trình thông tin liên lạc trong tổ chức. Thông qua quá trình kiểm soát nội bộ, những người tham gia thực hiện nó có nhiều cơ hội hiểu được các công việc, bộ phận, phòng ban của họ phù hợp như thế nào với tổng thể tổ chức. Điều này sẽ giúp ích cho các nhà quản trị viên hoàn thành công việc của mình tốt hơn nếu họ biết được công việc của họ ảnh hưởng như thế nào đến các lĩnh vực hoạt động khác của công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC