Đề tài Phân tích nội dung của thuyết Hệ thống nhu cầu 5 bậc của maslow (maxlau) Ứng dụng của thuyết này trong các lĩnh vực cơ bản của đời sống

Tâm lý học là ngành khoa học nghiên cứu hành vi, tinh thần và tư tưởng của con người (cụ thể đó là những cảm xúc, ý chí và hành động), chú tâm đến sự ảnh hưởng của hoạt động thể chất, trạng thái tâm lý và các yếu tố bên ngoài lên hành vi và tinh thần của con người. Ngày nay, môn tâm lý học đã trở thành một trong những cơ sở khoa học của các ngành chuyên môn liên quan đến con người và có vai trò rất quan trọng trong đời sống hiện nay. Tâm lý học góp phần cải tạo và hợp lý hoá các điều kiện sống của con người, mang lại và nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần phát triển văn hoá và sự tiến hoá của xã hội.Trong tâm lý học hiện đại có một vài quan điểm cơ bản, trong đó có trường pháp tâm lý học nhân văn . Để tìm hiểu rõ hơn về trường phái này và quan điểm của nhà tâm lý học Abraham Maslow em xin chọn đề tài : “Phân tích nội dung của thuyết “Hệ thống nhu cầu 5 bậc” của maslow (maxlau) .Ứng dụng của thuyết này trong các lĩnh vực cơ bản của đời sống”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC