Đề tài Phân tích quá độ

[t,x]=ode23(‘function’,tstart,tfinal,xo,tol,trace); function là tên hàm (được để trong ‘’) được người dùng tạo. function sẽ có 2 thông số vào là x và t, và hàm sẽ trả về các giá trị vi phân . tstart là thời gian bắt đầu tfinal là thời gian kết thúc xo là thông số tại thời gian t0 tol các lựa chọn. Về độ chính xác ng dùng yêu cầu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC