Đề tài Phân tích quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Có hai kiểu tùy thuộc vào điểm xuất phát của các nước khi đi lên XHCN: Quá độ trực tiếp: từ xã hội TBCN lên CNXH; Quá độ gián tiếp: từ xã hội tiền TBCN lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC