Đề tài Phân tích quy trình hoạch định marketing thương mại điện tử của một doanh nghiệp cụ thể

• Hoạch định marketing TMĐT là việc xây dựng một bản hướng dẫn chi tiết cho việc hình thành và thực hiện chiến lược marketing TMĐT. • Mục đích: Chỉ ra các cách thức ứng dụng CNTT vào việc phát triển thị trường, tăng doanh số, giảm chi phí và tạo lợi thế cạnh tranh. • Hoạch định marketing TMĐT bao gồm: - Mô tả quá trình hình thành chiến lược kinh doanh điện tử. - Kết nối chiến lược kinh doanh điện tử và chiến lược marketing TMĐT - Các bước thực hiện chiến lược marketing TMĐT. - Mục tiêu và mô hình kiểm soát việc thực hiện chiến lược marketing TMĐT. b, Vai trò và vị trí của hoạch định marketing TMĐT: - Giúp doanh nghiệp chủ động hơn trước khi bước vào thực hiện kế hoạch marketing TMĐT. - Giống bản đồ chỉ dẫnh hướng đi cho doanh nghiệ, hướng dẫn phân phối nguồn lực và đưa ra những quyết định khó khăn nhất. - Giúp nhà marketing điện tử thể hiện suy nghĩ một cách hệ thống, chỉ rõ các mục tiêu và chính sách cụ thể để đạt được mục tiêu đó.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC