Đề tài Phân tích tác động của nhân tố môi trường MKT quốc gia và môi trường MKT quốc tế đến hoạt động MKT của công ty Unilever

Hội nhập kinh tế thế giới đã trở thành một xu thế khách quan quan trọng hiện nay. Chính thức gia nhập WTO tức là hòa mình vào nền kinh tế toàn cầu, vào dòng chảy chung của nền kinh tế nhân loại, Việt Nam sẽ có những cơ hội tốt hơn để tiếp cận thị trường , đề xuất khẩu hàng hóa, thu hút vốn đầu tư và tăng dần hiệu quả kinh tế vĩ mô. Nhưng bên cạnh đó là những các thức về khả năng cạnh tranh cũng như tốc độ phát triển của doanh nghiệp Việt khi thực hiện các cam kết mở cửa. Sẽ có nhiều hơn sự xuất hiện các doanh nghiệp nước ngoài, của các tập đoàn đa quốc gia và của chính các doanh nghiệp đầu tư vào nước ta. Đứng trước một môi trường canh tranh khốc liệt như thế, điều kiện nào sẽ quyết định nào sẽ quyết định tới sự sống còn của mỗi doanh nghiệp? Để có thể góp phần trả lời được câu hỏi đó, nhóm 8 chúng tôi quyết định chọn đề tài: “Phân tích tác động của nhân tố môi trường MKT quốc gia và môi trường MKT quốc tế đến hoạt động MKT của công ty Unilever? Đề xuất giải pháp đối với việc quản lý quá trình sản phẩm Comfort của công ty Unilever nhằm điều chỉnh với sự tác động của các yếu tố mà đã phân tích ở trên để đạt được hiệu quả cao” Từ đó, giúp cho ta có thể học hỏi thêm cách thức phát triển sản phẩm của công ty kinh doanh quốc tế này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC