Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý mượn trả sách (silde)

Thư viện tổ chức lưu trữ các thông tin về sách( mã sách, tên sách ) để trợ giúp cho việc mượn sách. Sách được chia làm 2 loại: loại cho mượn đọc tại chỗ và loại cho mượn về nhà. Thủ thư đảm nhận việc cho mượn và thu hồi sách. Khi sinh viên đến mượn sách trước hết tra cứu phích sách để tìm sách, viết thông tin của sách vào phiếu yêu cầu và đưa cho thủ thư cùng với thẻ sinh viên. Thủ thư sẽ kiểm tra thẻ và phiếu yêu cầu, nếu đủ điều kiện sẽ lập phiếu mượn đưa cho sinh viên ký và trao sách.Ngược lại không cho mượn. Khi trả sách sinh viên đưa sách cho thủ thư cùng với thẻ sinh viên. Thủ thư kiểm tra tình trạng sách và đối chiếu sách với phiếu mượn. Nếu không có gì thì thủ thư sẽ lập phiếu trả và phiếu thanh toán đưa cho sinh viên ký, thu tiền và thu lại sách. Ngược lại, tuỳ theo sự vi pham của sinh viên mà thủ thư sẽ lập biên bản sự cố

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC