Đề tài - Phân tích tình hình tài chính Công ty cổ phần thiết bị giáo dục Hồng Đức

(Bản scan) TSCD là cơ sở vật chất của đơn vị. Nó phản ánh năng lực sản xuất hiện có và trình độ ưng dụng khoa học kỹ thuật vào hoạt động của đơn vị. TSCD là một trong các yếu tố quan trọng tạo khả năng tăng trưởng bền vững, tăng năng xuất lao động.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC