Đề tài Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần REE

Lời mở đầu Đất nước chuyển sang nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế tự do cạnh tranh, cùng với xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng, tất yếu doanh nghiệp dù bất cứ loại hình nào cũng phải đối mặt với những khó khăn, thử thách và phải chấp nhận quy luật đào thải từ phía thị trường. Đứng trước những thử thách đó, đòi hỏi doanh nghiệp phải ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, quản lý và sử dụng tốt nguồn tài nguyên vật chất cũng như nhân lực của mình. Trong doanh nghệp vấn đề tài chính đóng vai trò rất quan trọng, bởi lẽ thình hình tài chính lành mạnh là một trong những điều kiện tiên quyết cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra một cách nhịp nhàng, đồng bộ, đạt hiệu quả cao. Sự lành mạnh đó có được hay không phụ thuộc phần lớn vào khả năng quản trị tài chính của doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng đó chúng tôi chọn đề tài “phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần R.E.E”. Thông qua việc phân tích, đánh giá tình hình tài chính tại công ty để làm cơ sở cho việc lập kế hoạch tài chính cho tương lại và đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 1. Đối tượng nghiên cứu Phân tích tình hình tài chính của các doanh nghiệp, cụ thể hơn là phân tích bản cân đối kế toán, bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dựa vào đó mà đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. 2. Mục tiêu nghiên cứu Thông qua bài tiểu này, giúp chúng ta hiểu được cách sử dụng những thông tin đánh giá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp cũng như những rủi ro trong tương lai để ra quyết định kinh tế. 3. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu của đề tài này xoay quanh các vấn đề tài chính của doanh nghiệp như bản cân đối kế toán, bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bản báo cáo tình hình tài chính 4. Phương pháp nghiên cứu báo cáo tài chính là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so sánh các số liệu tài chính hiện hành và quá khứ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC