Đề tài Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục và sự vận dụng tư tưởng đó trong viêc xây dựng nền giáo dục Việt Nam hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh bắt nguồn từ những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Đó là truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, đã tồn tại ngàn đời nay trong đời sống nhân dân ta. Không chỉ vậy, người còn ảnh hưởng sâu sắc từ những quan điểm mới mẻ của giáo dục phương Tây như tinh thần tư học là chính, là quan niện “học đi đôi với hành” Nguồi gốc quan trọng nhất của Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục vẫn là chủ nghĩa Mác- Lênin và những tấm gương sáng của các ông. Mác và Ăngghen đã tuyên bố trong “Tuyên ngôn Đảng Cộng Sản” là: “Sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người”. Tại diễn đàn Đại hội giáo dục toàn Nga lần thứ nhất( 28-8-1918), Lênin đã khẳng định vai trò to lớn của công tác giáo dục, coi đó là một điều kiện đảm bảo thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Khẩu hiệu nổi tiếng của Lênin: “Học, học nữa, học mãi” đã trở thành triết lý sống của hàng triệu, hàng triệu con người trong các thế hệ. Uỷ ban quốc tế về giáo dục thế kỷ XXI đã đưa giáo dục suốt đời thành một nguyên lý của nền giáo dục mở đầu thiên niên kỷ mới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC