Đề tài Phân tích và đánh giá các quy định của pháp luật Việt Nam về sở hữu Bất động sản của người nước ngoài tại Việt Nam từ 1991 đến nay

Sở hữu trong kinh tế chính trị, là một phạm trù cơ bản, chỉ mối quan hệ giữa người với người trong việc chiếm dụng của cải. Nó là hình thức xã hội của sự chiếm hữu của cải. Quyền sở hữu bao gồm 3 quyền sau: chiếm hữu, sử dụng và định đoạt Trên cơ sở đó BLDS năm 2005 quy định quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật. Theo quy định taị khoản 2 điều 761 Bộ luật Dân sự 2005 thì: “người nước ngoài có năng lực pháp luật dân sự tại Việt Nam như công dân Việt Nam ”. Như vậy, người nước ngoài cũng có quyền sở hữu với các loại tài sản. Tuy nhiên, đối với một số loại tài sản đặc biệt có ảnh hưởng tới chủ quyền lãnh thổ an ninh chính trị như: đất đai, nhà cửa thì người nước ngoài là chủ thể đặc biệt nên có một số quy định khác.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC