Đề tài Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh dịch vụ tài chính của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

1. Lý do chọn đề tài AGRIBANK là ngân hàng thương mại hàng đầu ở Việt Nam và trong quá trình hoạt động kinh doanh cũng đã xây dựng được những chiến lược phát triển cụ thể. Là một thành viên trong ngôi nhà chung AGRIBANK, sau khi tham dự khóa học MBA, được nghiên cứu môn học Quản trị chiến lược, tôi muốn vận dụng những kiến thức đã được tiếp thu vào thực tiễn hoạt động ngân hàng để đánh giá, phân tích chiến lược quản trị hiện tại và có một số giải pháp đề suất cho chiến lược phát triển của Ngân hàng trong giai đoạn tiếp theo. 2. Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu lý luận cơ bản về hoạt động quản trị chiến lược phát triển kinh doanh của Ngân hàng AGRIBANK mảng dịch vụ tài chính ngân hàng. Giải pháp những kiến nghị nhằm nâng cao chiến lược quản trị kinh doanh của Agribank trong một số năm tới. 3. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu là hoạt động kinh doanh và công tác quản trị chiến lược của Ngân hàng AGRIANK mảng dịch vụ tài chính trong những năm gần đây. 4. Mục đích ghiên cứu Hệ thống hóa cá vấn đề cơ bản về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại, các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực quản trị chiến lược, năng lực cạnh tranh của ngân hàng Agribank. Mục đích nghiên cứu của đề tài là vận dụng những kiến thức đã tiếp thu được và một số kinh nghiệm trong môn quản trị chiễn lược, tôi sẽ tiến hành phân tích, đánh giá chiến lược phát triển kinh doanh hiện tại của Ngân hàng AGRBANK mảng kinh doanh dịch vụ tài chính. Trên cơ sở đó đưa ra một số ý kiến hoàn thiện công tác quản trị chiến lược của Ngân hàng trong một số thời gian tới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC