Đề tài Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Quản lý điểm

Trong quá trình học tập của sinh viên, KTC sẽ thực hiện việc quản lý theo hình thức nhận danh sách sinh viên được thi từ giáo viên và đưa ra danh sách sinh viên được thi theo mẫu kí biên bản vào phòng thi. KTC làm sẵn các mẫu bảng biểu quản lý điểm bao gồm các thông tin: Số thứ tự, họ tên, điểm chuyên cần, điểm trung bình kiểm tra, điểm thực hành(thí nghiệm), điểm bài tập (seminar,tiểu luận), điểm kết thúc môn học và điểm môn học. Các mẫu bảng biểu này được phân loại theo môn học và lớp học. Sau khi kết thúc môn học, giáo viên gửi danh sách sinh viên được thi có kèm điểm thành phần lại cho bộ phận quản lý điểm: điểm chuyên cần, điểm trung bình kiểm tra, điểm thực hành(thí nghiệm), điểm bài tập (seminar,tiểu luận), bộ phận quản lý điểm sẽ lưu giữ thông tin lại, cho đến khi giáo viên chấm xong bài thi kết thúc môn học và cuối cùng là đưa ra bảng điểm sau khi tính toàn bộ các điểm thành phần theo hệ số. • Cách tính điểm: - Điểm chuyên cần: 10% (1) - Điểm TB kiểm tra: 10% (2) - Điểm bài tập: 20% (3) - Điểm thi kết thúc môn: 50% (4) - Điểm môn học = (1)+(2)+(3)+(4) - Sau khi hoàn thành bảng điểm, một bản được bộ phận quản lý lưu giữ tại hệ thống, một bản trao lại cho lớp, hoặc có thể up lên trang web, v v Với số lượng sinh viên nhiều, nhưng đội ngũ cán bộ mỏng dẫn đến việc giám sát và quản lý gặp nhiều khó khăn, và tồn tại các nhược điểm sau: - Việc lưu trữ các thông tin của sinh viên cũng như các thông tin cần thiết trong công tác quản lý đều được tiến hành thủ công bằng sổ sách và các giấy tờ có liên quan với số lượng các môn, các lớp tương đối lớn và lưu trữ trong nhiều năm, chính vì vậy gây ra khó khăn trong công tác quản lý, tốn nhiều thời gian và công sức của người trực tiếp quản lý.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC