Đề tài Phân tích vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành, phát triển nhân cách Liên hệ thực tiễn

V.I. Lê Nin đã cho rằng: “Cùng với dòng sữa mẹ, con người hấp thụ tâm lí, đạo đức của xã hội mà nó là thành viên”. Vâng, con người sinh ra là con người nhưng là con người chưa có nhân cách. Đâu phải con người sinh ra là đã có sẵn nhân cách. Cũng không phải nó được bộc lộ dần dần từ các bản năng nguyên thủy. A.N.Leonchiev đã chỉ ra rằng: nhân cách con người không phải được đẻ ra mà là được hình thành. Nhà tâm lí học Xô Viết nổi tiếng A.N.Lêonchiep cũng chỉ ra rằng: nhân cách cụ thể là nhân cách con người hình thành và phát triển theo con đường từ bên ngoài chuyển vào nội tâm, từ các quan hệ với thế giới tự nhiên, thế giới đồ vật, nền văn hóa xã hội do các thế hệ trước tạo ra, các quan hệ xã hội mà nó gắn bó. Trong quá trình hình thành và phát triển, nhân cách bị chi phối bởi 5 yếu tố: yếu tố di truyền, hoàn cảnh sống, nhân tố giáo dục, nhân tố hoạt động, yếu tố giao tiếp. Mỗi yếu tố đóng một vai trò quan trọng nhất định đối với quá trình hình thành và phát triển đó.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC