Đề tài Phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng hóa trên địa bàn miền núi nhất là ở vùng sâu vùng xa nước ta

(Bản scan) Mục tiêu nghiên cứu: - Làm rõ một số vấn đề lý luận về dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng hóa. - Phân tích thực trạng về dịch vụ và các chính sách phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng hóa ở miền núi nước ta. - Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng hóa ở địa bàn miền núi, nhất là ở vùng sâu, vùng xa nước ta. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: * Đối tượng nghiên cứu của đề tài là dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khách hàng và chính sách, giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng hóa. * Phạm vi nghiên cứu: - Tập trung nghiên cứu một số dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng hóa ở các vùng miền núi như: nghiên cứu thị trường, tài chính tín dụng, đại lý mua bán hàng hóa, dịch vụ tư vấn, dịch vụ giao nhận, dịch vụ kho dự trữ, bảo quản. Nghiên cứu các giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng hóa tập trung cho địa bàn miền núi, và nhất là vùng sâu vùng xa cũng được sử dụng những dịch vụ này. - Không gian nghiên cứu: tập trung ở một số tỉnh miền núi điển hình và các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Phương pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: Khảo sát điển hình; Sử dụng chuyên gia; Tổng hợp và phân tích các tài liệu, số liệu. Nội dung nghiên cứu: Gồm 3 phần chính: Chương I: Một số vấn đề lý luận về phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng hóa trên địa bàn miền núi nước ta. Chương II: Thực trạng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng hóa ở địa bàn miền núi nước ta. Chương III: Một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng hóa trên địa bàn miền núi nhất là ở vùng sâu, vùng xa nước ta.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC