Đề tài Phát triển hoạt động bảo lãnh phát hành tại công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long

Thị trường chứng khoán là một kênh huy động vốn trung, dài hạn rất có hiệu quả của một nền kinh tế hiện đại. Vì vậy sự ra đời và phát triển của thị trường chứng khoán ở một đất nước như đất nước ta là rất cần thiết và là yếu tố quan trọng cho sự phát triển nền kinh tế của đất nước trong tương lai, để đạt đựoc sự phát triển đó các công ty chứng khoán có một vai trò rất quan trọng cho sự phát triển của cả thị trường chứng khoán. Thông qua các nghiệp vụ của các công ty chứng khoán như hoạt động mối giới chứng khoán, nghiệp vụ tự doanh chứng khoán, nghiệp vụ bảo lãnh phát hành, nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư, nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán và các nghiệp vụ khác các công ty chứng khoán đã tạo ra cơ chế huy động vốn linh hoạt giữa những người sử dụng vốn và những người có tiền nhàn rỗi, cung cấp cơ chế giá cả cho giao dịch, tao ra tính thanh khoản cao cho chứng khoán, góp phần điều tiết và bình ổn thị trường Mục tiêu khi tham gia vào thị trường chứng khoán của các tổ chức phát hành là huy động vốn thông qua việc phát hành các chứng khoán, vì vậy các TCPH phải cần đến các công ty chứng khoán tư vấn cho đợt phát hành và thực hiện bảo lãnh, phân phối chứng khoán ra công chúng, tạo ra cơ chế huy độn vốn phục vụ các nhà phát hành . Đó là vai trò của nghiệp vụ bảo lãnh phát hành của các công ty chứng khoán góp phần quan trọng cho sự thành công của các đợt chào báo chứng khoán ra công chúng. Vì vậy trong thời gian thực tập tại Công ty Chứng khoán Thăng Long chi nhánh Láng Hạ Hà Nội em xin được nghiên cứu đề tài “ phát triển hoạt động bảo lãnh phát hành tại Công ty chứng khoán Thăng Long”. Đề tài của em được nghiên cứu theo cấu trúc gồm ba chương: Chương I: Giới thiệu chung về công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long Chương II: Thực trạng bảo lãnh phát hành tại Công ty Cổ phần chứng khoán Thăng Long. Chương III: Giải pháp nâng cao chất lượng nghiệp vụ bảo lãnh phát hành tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC