Đề tài Phát triển và hoàn thiện ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Việt Nam, đất nước có tiềm năng to lớn về nhiều mặt. Con người Việt Nam anh dũng trong chiến tranh, nay lại cần cù, sáng tạo trong xây dựng kinh tế. Tuy nhiên, Việt Nam trong giai đoạn hiện nay đang phải đối mặt với những khó khăn và thử thách to lớn. Đặc biệt là ở lĩnh vực tài chính tiền tệ trong quá trình chuyển từ kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa. Để Việt Nam có thể trở thành “ Điểm đến của thiên niên kỷ mới “ vấn đề đặt ra trước tiên là phải giải quyết được chiến lược hội nhập kinh tế của Việt Nam với khu vực và trên thế giới. Trong đó trọng tâm là “ Phát triển và hoàn thiện NHTW “. Thực hiện thành công trọng tâm đó, có thể nói sẽ đem lại sức sống cho trái tim của cả nền kinh tế tiền tệ hiện đại. Đáp ứng vấn đề vô cùng cấp thiết đó bằng bản đề án của minh, tôi đã hoàn thành được những mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra là : (1). Trình bầy những vấn đề tổng quan về NHTW và phân tích được chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ cũng như các hoạt động của NHTW . (2). Đánh giá thực trạng hoạt động của NHTW qua cac giai đoạn và có nhấn mạnh đến thực trạng trong thời kì đổi mới . (3). Đưa ra được những giải pháp bao gồm : Giải pháp ngắn hạn và Giải pháp dài hạn trong đó nhấn mạnh vào những giải pháp trong ngắn hạn . Xuất phát từ những phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của nước ta, từ khả năng tiềm tàng trong nước và xu hướng phát triển kinh tế thê giới trong giai đoạn hiện nay, những nghiên cứu của đề án hi vọng sẽ là một đóng góp nhỏ cho công cuộc phát triển và hoàn thiện NHTW. Tuy nhiên, nền kinh tế tài chính tiền tệ là một lĩnh vực hết sức phong phú cả về lý luận và thực tiễn. Do vậy trong tương lai chắc chắn còn nhiều khía cạnh, lĩnh vực đê mở rộng đề tài, tiếp tục nghiên cứu nhằm không ngừng hoàn thiện và phát triển NHTW - Trái tim của hệ thống ngân hàng Việt Nam .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC