Đề tài Phương pháp tập hợp, tổ chức, điều hành học sinh tham gia các hoạt động phong trào của nhà trường

- Qua một thời gian thực hiện chủ trương đổi mới về phương pháp dạy – học bậc THCS đòi hỏi người giáo viên cần phải có sự sáng tạo trong việc tổ chức giáo dục học sinh để thích ứng với quá trình đổi mới của nền giáo dục Việt Nam. - Do nhu cầu của quá trình hội nhập, bắt buộc người giáo viên phải không ngừng sáng tạo trong quá trình giáo dục học sinh. Từ đó đào tạo nên những con người có tính năng động, sáng tạo thích ứng với quá trình hội nhập của đất nước. - Để chứng minh cho chủ trương đổi mới về phương pháp dạy – học của ngành giáo dục Việt Nam là một tất yếu phải thực hiện, đó là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. - Do tác động tiêu cực của cuộc sống, tệ nạn xã hội đã ảnh hưởng đến học sinh, để các em tránh xa các tệ nạn xã hội, ngoài truyền thụ kiến thức cần phải lôi cuốn các em vào các hoạt động phong trào. - Chúng ta đang thực hiện cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, biết cách tập hợp học sinh và tổ chức điều hành các hoạt động phong trào của lớp chính là góp phần vào việc thực hiện tốt cuộc vận động này. 1. Lí do chủ quan. - Do sự nhìn nhận sai lệch của một số lãnh đạo ngành giáo dục, giáo viên, của cha mẹ học sinh và của chính bản thân học sinh về vai trò của hoạt động phong trào trong nhà trường: Đối với giáo viên thì cho rằng đây là hoạt động không cần thiết, chỉ cần quan tâm đến việc truyền thụ kiến thức là đủ; học sinh thì cho rằng đây là một hoạt động không quan trọng nên không chú tâm vào các hoạt động phong trào do trường lớp tổ chức. Từ đó dẫn đến chất lượng hoạt động phong trào ở một số trường, lớp còn thấp. Học sinh thì không có hứng thú tham gia. Chính vì vậy giáo viên chủ nhiệm cần phải có sự sáng tạo để tạo ra sự hứng thú và không khí thoải mái của học sinh khi tham gia các hoạt động phong trào của nhà trường. - Kĩ năng phương pháp tập hợp, tổ chức, điều hành học sinh khi tham gia các hoạt động phong trào của một số giáo viên chủ nhiệm còn nhiều hạn chế, như: thiếu phương pháp tổ chức, khả năng thuyết phục học trò chưa cao, thậm chí không nắm bắt được các kĩ năng hoạt động phong trào, dẫn đến các hoạt động phong trào của lớp đạt kết quả chưa cao. - Do học sinh ở một số vùng khó khăn, kĩ năng thể hiện mình trước tập thể còn nhiều hạn chế, như nhút nhát, chưa mạnh dạn. Tham gia các các hoạt động phong trào như thể dục thể thao, văn nghệ do các cấp tổ chức còn lúng túng, kĩ năng giao tiếp còn nhiều hạn chế. - Ý thức đạo đức của một số học sinh chưa cao, cần phải giáo dục đạo đức cho các em thông qua các hoạt động phong trào.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC