Đề tài Quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường

Đặc điểm và các hình thức thể hiện Cơ chế kế hoạch hóa tập trung có đặc trưng cơ bản là mọi hoạt động kinh tế xã hội đều theo một kế hoạch thống nhất từ trung tâm, nhấn mạnh quan điểm hiện vật, không coi trọng các quy luật kinh tế, xem nhẹ hạch toán kinh doanh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC