Đề tài Quá trình hình thành đồng tiền chung SDR, EU, ACU

Điểm lại hệ thống tiền tệ quốc tế trải qua các giai đoạn cơ bản sau: • Chế độ song bản vị ở Mỹ (1792-1861) • Chế độ bản vị vàng (1870-1914) • Hệ thống tiền tệ quốc tế giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1914-1944 • Hệ thống tiền tệ quốc tế ngày nay:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC