Đề tài Quản lý học sinh trường THPT Lý Nhân - Hà Nam

Trong nhà trường trung học phổ thông, mỗi học sinh khi nhập trường phải nộp một bộ hồ sơ cá nhân. Các thông tin về từng học sinh sẽ được nhà trường nắm rõ thông qua hồ sơ và tiến hành làm thẻ học sinh cho từng học sinh. Mỗi học kì, mỗi học sinh có thể nhận được các loại điểm: miệng, 15 phút, 1 tiết, điểm thi học kì của từng môn. Cuối học kì, nhà trường tổng kết điểm trung bình của môn, của từng học kì cho mỗi học sinh. Học sinh sẽ nhận được kết quả học tập và nhận xét về ý thức học tập và xếp loại vào cuối mỗi kì và cả năm. Ban giám hiệu có trách nhiệm cung cấp các quy định tính điểm, các đánh giá xếp loại, quy định về khen thưởng kỉ luật. Cuối mỗi kì học, Ban giám hiệu nhận được các báo cáo về tình hình chung của từng lớp và đưa ra quyết định khen thưởng cho từng tập thể lớp và cá nhân học sinh và ra quyết định danh sách lên lớp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC