Đề tài Quản lý kinh doanh máy tính

Hoạt động bán hàng của một công ty buôn bán máy tính có thể tóm tắt nhƣ sau: Khi khách hàng tới mua hàng bộ phận quản lý sẽ kiểm tra mặt hàng khách yêu cầu có trong kho không. Nếu có thì sẽ lập hóa đơn bán hàng cho khách hàng và thanh toán sản phẩm. Bộ phận quản lý thƣờng xuyên kiểm tra hàng thực tế trong kho. Nếu thấy lƣợng hàng còn thiếu thì sẽ yêu cầu nhập thiết bị. Ban quản trị duyệt đơn yêu cầu và tiến hành lập đơn đặt hàng gừi tới nhà cung cấp và nhà cung cấp sẽ chuyển các sản phẩm mà công ty yêu cầu theo hợp đòng mua bán thiết bị. Nhân viên và ngƣời quản trị muốn thực hiện các nhiệm vụ của mình thì phải đăng nhập vào hệ thống bằng Username và password riêng. Sau một khoảng thời gian nhất định bộ phận nhân viên sẽ tổng hợp thông tin mua, bán và các thông tin khác để lập báo cáo lên ban quản trị công t

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC