Đề tài Quản lý và sử dụng vốn tại công ty TNHH Thiết Mộc

Sau Đại hội của Đảng nền kinh tế đất nước chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Với chính sách mở cửa của Đảng và Nhà nước, chúng ta đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Đóng góp một phần không nhỏ vào sự thay đổi đó là sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong nền kinh tế quốc dân. Chính sách mở càng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này có những thời cơ phát huy các thế mạnh của mình trong cạnh tranh để hoà nhập cùng xu hướng phát triển chung của nền kinh tế. Tuy nhiên trước sự cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế thị trường và xu hướng hội nhập toàn cầu hoá hiện nay khiến các doanh nghiệp phải đối mặt với không ít khó khăn và thách thức. Vì vậy, buộc các doanh nghiệp phải xác định đúng đắn thực lực của mình, khả năng về vốn có biện pháp quản lý sử dụng vốn kinh doanh sao cho tiết kiệm có hiệu quả đảm bảo cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Vốn kinh doanh là một trong những tiền đề quan trọng nhất cho doanh nghiệp tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thì nhu cầu về vốn là rất lớn và cần thiết. Các doanh nghiệp này phải luôn đảm bảo có đầy đủ về vốn để đầu tư cho các hoạt động kinh doanh đầu tư máy móc, thiết bị và phải có biện pháp quản lý và sử dụng vốn hiệu quả, chống thất thoát lãng phí về vốn. Việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là một vấn đề cấp bách đối với các doanh nghiệp vì nó là yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất nó quyết định các yếu tố đầu ra, quyết định giá thành sản phẩm đặc biệt là nắm được cơ hội thị trường. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay, việc tiết kiệm vốn để giảm giá thành sản phẩm là hết sức cần thiết. Hơn nữa, doanh nghiệp cần sử dụng vốn hợp lý, có hiệu quả càng tạo ra nhiều lợi nhuận nhằm mở rộng thị trường, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân viên. Nhận thức được vai trò tầm quan trọng của vốn kinh doanh em mạnh dạn chọn đề tài về: "Quản lý và sử dụng vốn tại Công ty TNHH Thiết Mộc". Phần 1: Khái quát chung về công ty TNHH Thiết Mộc. Phần 2: Tình hình quản lý và sử dụng vốn tại Công ty TNHH Thiết Mộc. Phần 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng vốn tại Công ty TNHH Thiết Mộc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC