Đề tài Quản lý, xây dựng, thúc đẩy phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi nhằm nâng cao số lượng, chất lượng học sinh giỏi trong nhà trường

Quan điểm lãnh đạo của Đảng ta là: cùng với khoa học và công nghệ, giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài”, đặc biệt năm học này là năm học thứ 2 thực hiện cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung của bộ giáo dục và đào tạo, với mục đích khẳng định là chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, chống hiện tượng học sinh ngồi nhầm lớp, nâng cao thực chất chất lượng dạy và học, bên cạnh việc quan trọng là đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng đại trà, ngành giáo dục cũng đã đề cao yêu cầu việc bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, đã được cụ thể hóa ở từng cấp học, bậc học. Ở bậc THCS chính là việc bồi dưỡng học sinh giỏi để tạo nguồn nhân tài cho các cấp học tiếp theo. Nhận thức rõ vấn đề này, trên cơ sở bản thân còn trẻ, có lòng nhiệt tình say mê công tác chỉ đạo, thúc đẩy phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi trong nhà trường. Trong những năm học trước, thực trạng về phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi trong nhà trường còn yếu, còn chưa được kích thích có nhiều lý do trong đó phải kể đến là: Đội ngũ giáo viên chưa thực sự yêu nghề, nhiệt tình trong công việc. Nhiều giáo viên trẻ trình độ kiến thức có nhưng chưa mạnh dạn lao vào cuộc, coi việc bồi dưỡng học sinh giỏi còn nhẹ. Mặt khác là một trường nhỏ số lượng học sinh chỉ dao động trên dưới 300 học sinh. Chính vì vậy để chọn được một đội tuyển HSG cho các môn học trong nhà trường thực chất là vất và khó khăn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC