Đề tài Quản lí, chỉ đạo nâng cao chất lượng học sinh yếu kém ở trường THPT Thái Hoà

Đảng và nhà nước ta đã xác định: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Nhà nước phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” (Điều 35). Luật giáo dục năm 2005 cũng đã nêu rõ: “Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục” (Điều 53) nhằm giúp học sinh hoàn thành chương trình và tốt nghiệp bậc học, người thầy giáo còn có một nhiệm vụ rất quan trọng là quan tâm bồi dưỡng học sinh yếu kém để các em có được những kiến thức cơ bản. Trong năm học 2010 – 2011 chúng ta tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ thị 33 của Thủ tướng chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, thực hiện nghiêm túc quy chế thi, quy chế về chuyên môn . Tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục, công tác kiểm tra và đánh giá khách quan chất lượng học sinh, không để tình trạng học sinh không đạt yêu cầu được lên lớp, nhất là học sinh ở cuối cấp. Vấn đề học sinh yếu kém là một vấn đề nan giải cần được quan tâm và giải quyết. Qua 5 năm thực hiện theo cuộc vận động “Hai không” của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo và thời gian làm công tác chuyên môn tôi nhận thấy ở trường THPT Thái Hoà vẫn còn tồn tại nhiều học sinh yếu kém, đa số học sinh sống ở vùng nông thôn, trình độ dân trí kém phát triển, là con nông nhân lao động nghèo chưa được phụ huynh quan tâm đến việc học tập của các em, mặt khác em đã bị rỗng kiến thức từ các lớp dưới. Chính vì thế, người phụ trách về chuyên môn cần phải tìm ra giải pháp quản lý, chỉ đạo để nâng cao chất lượng học sinh yếu kém, cho nên tôi quyết định chọn đề tài “Quản lý, chỉ đạo nâng cao chất lượng học sinh yếu kém ở trường THPT Thái Hoà ”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC