Đề tài Quan niệm về Tài phán hành chính ở nước ta hiện nay

Nhà nước Xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam là nhà nước của dân, do dân, vì dân, quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân được Nhà nước bảo đảm. Công dân , tổ chức có quyền khiếu nại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có căn cứ để cho rằng có quyết định hành chính(QĐHC), hành vi hành chính(HVHC) của cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước là trái pháp luật, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Do vai trò , vị trí quan trọng của quyền khiếu nại, tố cáo trong đời sống chính trị, xã hội, ngay từ khi ra đời, Đảng và Nhà nước ta đã chú ý đặc biệt đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, cơ quan, tổ chức, nên hoạt động giải quyết khiếu nại,tố cáo của Nhà nước ta ngày càng được đổi mới và hoàn thiện. Điều này được phản ánh trước hết thông qua tổ chức và hoạt động của hệ thống các cơ quan thanh tra nhà nước. Trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình, cùng với các cơ quan trong bộ máy nhà nước, hệ thống thanh tra nhà nước đã góp phần đáng kể trong việc giải quyết các khiếu nại hành chính. Bên cạnh đó, chúng ta vẫn phải thừa nhận một thực tế là trong nhiều lĩnh vực thuộc đời sống xã hội vẫn còn tình trạng thiếu dân chủ, kỷ cương lỏng lẻo, bộ máy nhà nước của chúng ta vẫn còn cồng kềnh gây lãng phí ngân quỹ nhà nước, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chậm, chồng chéo, trùng lắp, hiệu quả chưa cao. Nhằm đổi mới tổ chức, hoạt động giải quyết khiếu nại hành chính, nhà nước ta tiếp tục trao quyền giải quyết các KKHC cho các cơ quan hành chính nhà nước, trong đó có TPHC. Hiện nay TPHC ở nước ta ngày càng được coi trọng và có ý nghĩa sâu sắc, việc thiết lập hệ thống các cơ quan TPHC để giải quyết các khiếu kiện hành chính ( KKHC) cũng đặt ra nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn cần nghiên cứu Bản thân còn là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường- là người được thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy,trên cơ sở các kiến thức tiếp thu được trong quá trình học tập,tôi mạnh dạn chọn đề tài "Quan niệm về Tài phán hành chính ở nước ta hiện nay".

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC