Đề tài Quản trị khoản phải thu tại tổng công ty chè Việt Nam

Khoản phải thu là bộ phận tài sản của doanh nghiệp đang bị các đơn vị hoặc cá nhân khác chiếm dụng mà doanh nghiệp có trách nhiệm thu hồi. Khoản phải thu có liên quan đến các đối tác có quan hệ kinh tế đối với doanh nghiệp bao gồm các khoản: • Khoản phải thu từ khách hàng. • Khoản ứng trước cho người bán. • Khoản phải thu nội bộ. • Khoản tạm ứng cho công nhân viên. • Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ. • Các khoản phải thu khác.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC