Đề tài Quy hoạch mạng thông tin di động thế hệ 3 wcdma cho thành phố Thái Bình

Đặt anten trạm gốc hợp lý Giảm độ nhạy máy thu trạm gốc Điều chỉnh khoảng cách giữa các sóng mang Chuyển giao giữa các tần số

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC