Đề tài Quy hoạch vùng sản xuất quả an toàn tập trung tỉnh Sơn La đến năm 2020

Sơn La là một tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc có diện tích tự nhiên 14.174km2, chiếm 4,27% diện tích cả nước. Sơn La có 11 đơn vị hành chính gồm 1 thành phố và 10 huyện với 12 dân tộc anh em đang sinh sống. Sơn La là một trong những trung tâm chính trị, kinh tế quan trọng thuộc vùng Tây Bắc. Trong những năm qua sản xuất nông nghiệp của tỉnh đặc biệt là sản xuất quả đã đạt được những thành tựu quan trọng, cây ăn quả chính luôn tăng. Năm 2010 diện tích cây ăn quả chủ yếu (nhãn, xoài, mận) đạt trên 17 nghìn ha. Tuy nhiên sản xuất quả chủ yếu vẫn mang tính tự phát, công tác quy hoạch phát triển quả chưa được quan tâm nên chất lượng quả chưa được đảm bảo thiếu an toàn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, hiệu quả trên 1 đơn vị diện tích thấp. Để sản xuất quả an toàn có hiệu quả thì việc xây dựng “Quy hoạch vùng sản xuất quả an toàn tập trung tỉnh Sơn La đến năm 2020” là rất cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thực phẩm an toàn của nhân dân, tạo sức cạnh tranh trên thị trường, đồng thời thay đổi phương thức sản xuất nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm, đáp ứng nhu cầu sử dụng quả an toàn của người tiêu dùng, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC