Đề tài Quy hoạch vùng tỉnh quảng ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050

Quảng Ninh là một cực tăng trưởng quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; là Khu vực đầu mối quan trọng trong các tuyến hành lang kinh tế thuộc Khu vực hợp tác kinh tế Việt - Trung. Quảng Ninh là trung tâm phát triển công nghiệp, cảng biển, dịch vụ, du lịch của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; Có vị trí quan trọng về bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC