Đề tài Quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX

Triết học Mác- Lênin ra đời vào những năm 40 của thế kỉ 19, nó ra đời do những đòi hỏi của thực tiễn xã hội và là quá trình phát triển hợp quy luật của tư tưởng: triết học và nhận thức khoa học của nhân loại. Nhờ có những quan điểm, triết học và dựa vào những quy luật kinh tế mà xã hội ngày càng phát triển. Chúng ta đã thu được những thành công nhất định trong công cuộc xây dựng XHCN bởi vì chúng ta biết áp dụng một cách sáng tạo đúng đắn các quy luật kinh tế vào thực tiễn xã hội đất nước mình. Ngày nay, để đưa đất nước ta tiến lên công nghiệp hoá, hiện đại hoá và xây dựng XHCN là mục tiêu quan trọng, nó đòi hỏi phải có sự nỗ lực của cả dân tộc và sự hợp tác giúp đỡ của quốc tế mới mong đưa công cuộc đổi mới đất nước thành công.Nhưng khi thực hiện đường lối chính sách đề ra chúng ta gặp không ít khó khăn do chưa hiểu rõ về những vấn đề cần giải quyết trước mắt và chưa có đầy đủ những điều kiện cũng như lực lượng để thực hiện đường lối chính sách đã đề ra. Đất nước muốn phát triển được trước hết phải có LLSX phát triển cùng với nó kéo theo QHSX phát triển vì thế trong những năm gần đây chúng ta đã chú trọng hơn đến việc phát triển trình độ LLSX và QHSX nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước. Theo quan điểm lý luận của triết học Mác- Lênin, LLSX và QHSX là hai mặt của phương thức sản xuất, chúng tồn tại không tách rời nhau mà tác động biện chứng lẫn nhau hình thành quy luật phổ biến của toàn bộ lịch sử loài người- quy luật về sự phù hợp của QHSX với tính chất và trình độ của LLSX. Trong quá trình vận dụng quy luật này chúng ta đã gặp không ít những khó khăn do nhiều nguyên nhân khác nhau vì thế việc vận dụng quy luật này không hề đơn giản, do đó chúng ta phải nghiên cứu thật kĩ quy luật này. Vì vậy vận dụng quy luật này như thế nào cho phù hợp với tình hình đất nước ta hiện nay đang là một vấn đề cần được quan tâm. Là một sinh viên của khối kinh tế cần phải có kiến thức, sự hiểu biết sâu sắc về kinh tế, nên em chọn đề tài “Quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC