Đề tài Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với lực lượng sản xuất

Xã hội loài người tồn tại và phát triển trong quá trình lịch sử lâu dài , trải qua các hình thái kinh tế – xã hội và mỗi hình thái luôn gắn liền với quy luật về sự phù hợp của QHSX với tinh chất và trình độ phát triển của LLSX . Bên cạnh đó QHSX và LLSX cũng đóng vai trò là nền tảng hình thành tất cả các quan hệ xã hội và đời sống tinh thần xã hội , qua đó ta thấy được tầm quan trọng to lớn của sự phù hợp giữa QHSX & LLSX , trong sự tồn tại và phát triển của xã hội bởi vì QHSX và LLSX chính là kết quả của toàn bộ quá trình lao động SX của cải , vật chất . Không vượt khỏi quy luật khách quan , sự phù hợp giữa QHSX và LLSX của nước ta cũng là nền tảng , cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của đất nước ta , trong đó việc làm rõ sự phù hợp giữa QHSX và LLSX cùng với ảnh hưởng của nó tới quá trình phát triển kinh tế đất nước là đòi hỏi cấp thiết cả về mặt lí luận , thực tiễn quản lí đất nước cũng như công cuộc cải cách nền hành chính quốc gia . Tư tưởng chỉ đạo của kế hoạch và các chính sách kinh tế là giải phóng mọi năng lực SX hiện có , khai thác mọi khả năng tiềm tàng của đất nước và sử dụng có hiệu quả sự giúp đỡ quốc tế để phát triển mạnh mẽ LLSX đi đôi với xây dựng và củng cố quan hệ sản xuất XHCN . Đối với những vấn đề xã hội chính là quy luật quan hệ SX phù hợp với LLSX là vấn đề cần được quan tâm , để tìm ra được những biện pháp thích hợp . Chính vì lí do đấy nên em chọn đề tài “ Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với lực lượng sản xuất ” . QHSX & LLSX là một vấn đề khó , do đó trong bài tiểu luận của em sẽ không tránh khỏi những khuyết điểm nhất định .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC