Đề tài Quy mô chỉnh phủ, nợ công và tăng trưởng kinh tế thực: Phân tích bảng

Mục đích:Mục đích của bài viết này là để kiểm tra tác động của kích thước của chính phủ và nợ công vào tăng trưởng kinh tế thực, với một bảng số liệu của 175 quốc gia trên thế giới. Thiết kế / phương pháp / cách tiếp cận:Paper này sử dụng các tác động cố định và các tác động ngẫu nhiên để ước lượng bảnghồi quy. Kết quả:Kết quả cho thấy cả kích thước của chính phủ lẫn mức độ nợ công có tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế. Ứng dụng thực tế: Kết quả của bài nghiên cứu cho thấy các nhà chức trách phải thực hiện các bước cần thiết cắt giảm chi tiêu chính phủ quá mức và nợ công, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ý nghĩa: Sự đóng góp của nghiên cứu này là kỹ thuật ứng dụng những tác động cố định và tác động ngẫu nhiên để mô hình hóa mô hình hóa các mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế thựctương ứng với các kích thước của chính phủ và nợ công, đối với một bảng số liệu của 175 quốc gia trên thế giới. Từ khóa:Tăng trưởng kinh tế, chính phủ, tài chính công, tăng trưởng kinh tế thực, nợ công, hiệu ứng cố dịnh, hiệu ứng ngẫu nhiên. Paper type:Paper dạng nghiên cứu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC