Đề tài Quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng

Hòa cùng xu thế khu vực hóa và toàn cầu hóa về hợp tác kinh tế đang nổi trội, với sự phát triển mạnh của kinh tế thị trường, với tính phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế và thương mại giữa các quốc gia đang ngày càng sâu xắc, Việt nam đã và đang không ngừng cố gắng đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đưa nền kinh tế hòa nhập vào sự năng động của khu vực Đông Nam Á, hay nói rộng hơn là vành đai Châu Á- Thái Bình Dương. Với xuất phát điểm từ một nước nông nghiệp nghèo nàn lạc hậu, còn hạn chế về trình độ khoa học kỹ thuật thì con đường nhanh nhất để tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế là cần nhanh chóng tiếp cận những công nghệ và kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài để tiến hành nhập khẩu thiết bị hiện đại phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế và xây dựng đất nước. Bối cảnh đó đã đặt ra cho ngành xây dựng nói chung và tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng nói riêng những cơ hội và thử thách lớn lao. Đó là làm thế nào để có được những công nghệ tốt nhất, hiện đại nhất với thời gian và chi phí ít nhất, cho hiệu quả cao nhất. Trong một thời gian thực tập tại phòng kinh doanh XNK, tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng, trên cơ sở những kiến thức về kinh tế và nghiệp vụ XNK đã được truyền đạt tại nhà trường và một số kinh nghiệm thực tế thu được, với mục đích tìm hiểu thêm về qui trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng. Tôi quyết định chọn đề tài báo cáo thực tập của mình là: Quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng . Trên cơ sở mục đích của đề tài, thu hoạch thực tập tốt nghiệp gồm những phần chính sau: • Chương I: Hoạt động nhập khẩu thiết bị toàn bộ trong cơ chế thị trường • Chương II: Quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng • Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC