Đề tài Quy trình xây dựng và phát triển thương hiệu và những tác động đến quy trình xây dựng và phát triển thương hiệu

Cho đến nay, chưa có một văn bản pháp lý hay một tài liệu chính thức nào đề cập đến quy trình xây dựng và phát triển thương hiệu một cách tổng quát bởi đó là mục tiêu xây dựng và phát triển riêng của mỗi doanh nghiệp. Qua nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng và phát triển một số thương hiệu nổi tiếng, có thể xác định các bước chính của việc xây dựng và phát triển thương hiệu như trong sơ đồ dưới đây:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC