Đề tài Quyền nhân thân theo quy định trong bộ luật dân sự - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Trong các vấn đề của xẫ hội loài người ,quyền con người nói chung và quyên công dân nói riêng là những vấn đề có lịch sử lâu đời cả về cả phương diện cũng như thực tiễn. đó luôn mối quan tâm của nhân loại ở mọi thời kỳ . pháp luật dân sự là công cụ để thực hiện quyền dân sụ của công dân. Đây là nhưng quyền đáp ứng như cầu, lợi ích hợp pháp của các chủ thể trong các giao dịch dân sự làm cho các cá nhân được sống và hành động một cách tự do, dân chủ và bình đẳng với người khác theo quy định của pháp luật dân sự. mỗi cá nhân đều luôn có nhu cầu về bảo đảm sự tồn tại và phát triển của cơ thể mình và các nhu cầu về tư tưởng tinh thần nó gắn liền với hai dạng quyền là quyền tài sản và các quyền thuộc về nhân thân của các nhân đó. Tuy nhiên lịch sử phát triển của pháp luật dân sự cho thấy, trong thời gian qua quyền nhân thân của các nhân chiếm một vị trí không đáng kể trong sự điều chỉnh của pháp luật dân sự hầu như bị vấn đề tài sản làm lưu mờ. điều này phụ thuộc vào vị trí của con người. sự quan tân của xã hội đối với con người trong từng xã hội nhất định Ở Việt Nam hiên nay các quyền nhân thân của cá nhân bị xâm phạm và không được bảo vệ thỏa đáng là khá phổ biến và không ngừng gia tăng. Việc làm cho mỗi cá nhân nhận biết được những giá trị nhân thân của và tôn trọng những giá trị thân nhân của người khác là việc không đơn giản. Từ những vấn đề lý luận và thực tiễn nêu trên, Em cảm thấy rằng việc nghiên cứu vấn đề quyền nhân thân của cá nhân nói chung, quyền nhân thân liên quan đến lợi ích liên quan đến thân thể của cá nhân nói riêng là vấn đề mang tính cấp bách.có ý nghĩa lý luận và thực tiễn lớn. do vậy Em đã chọn bài bập lớn là: Quyền nhân thân theo quy định trong bộ luật dân sự - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC