Đề tài Quyết định liên quan đến sáng chế của Luật Sở Hữu Trí Tuệ Lào năm 2007 và Hiệp Ước Hợp Tác Sáng Chế (PCT)

Hơn mươi năm nay, Chính phủ Lào đã chủ trương đứng ra bảo vệ quyền lợi cho chủ sở hữu trí tuệ thông qua việc áp dụng công cụ như ban hành pháp luật về sở hữu trí tuệ áp dụng trong nước và hợp tác với bên ngoài thông qua việc tham gia vào các tổ chức quốc tế, thỏa ước quốc tế để ngăn chặn những bất lợi có thể xảy ra trong việc xâm phạm quyền sở hữu của nhau giữa các chủ thể trên thị trường cả trong và ngoài nước. Kể từ tháng 1 năm 1995, Nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào (viết tắt: CHDCND Lào) đã trở thành một thành viên của Tổ chức Sở Hữu Trí Tuệ Thế Giới (The World Intellectual Property Organization_WIPO). Đây được coi là một thể hiện của Chính phủ Lào nhằm bảo vệ quyền lợi liên quan đến sở hữu trí tuệ cho người dân Lào trên trường quốc tế. Sang đến tháng 10 năm 1998, Nước CHDCND Lào đã tham gia vào một công ước quốc tế liên quan đến bảo hộ sở hữu trí tuệ, đó là Công Ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp (The Paris Convention for Protection of Industrial Property). Và đến tháng 6 năm 2006, nước CHDCND Lào đã tham gia vào Hiệp Ước Hợp Tác Sáng Chế (The Patent Cooperation Treaty). Văn bản pháp luật có hiệu lực trong nước hiện này là Luật Sở Hữu Trí Tuệ Lào năm 2007. Theo Hiệp Ước Hợp Tác Sáng Chế mà Lào đã là thành viên có quy định nhiều liên quan đến vấn đề sáng chế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC