Đề tài Rác thải y tế ở Việt Nam

I. YẾU TỐ NGOẠI VI VÀ SỰ TÁC ĐỘNG. II. RÁC THẢI Y TẾ LÀ GÌ? III. RÁC THẢI Y TẾ MỘT NGOẠI VI TIÊU CỰC CẦN ĐƯỢC QUAN TÂM VÀ GIẢI QUYẾT TRIỆT ĐỂ HƠN. IV. NGUY HẠI TỪ RÁC THẢI Y TẾ. V. RÁC THẢI Y TẾ ĐƯỢC XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO? VI. DƯ LUẬN BỨC XÚC CƠ QUAN BẢO VỆ PHÁP LUẬT LÚNG TÚNG! VII. CẦN SỚM CÓ QUY TRÌNH XỬ LÝ RÁC THẢI Y TẾ. VIII. XỬ LÝ RÁC THẢI Y TẾ VẪN CÒN TRÊN GIẤY. IX. RÁC THẢI Y TẾ ĐỐT HẾT HAY TÁI CHẾ?

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC