Đề tài Sinh thái học sinh quyển và hệ sinh thái

Khái niệm: Hệ sinh thái là tổ hợp của các quần xã sinh vật với môi trường mà các quần xã đó tồn tại. Trong đó các sinh vật tương tác với nhau và tương tác với môi trường sống đẻ tạo nên chu trình vật chất và chuyển hóa năng lượng. 2. Phân loại hệ sinh thái: - Hệ sinh thái tự nhiên: Hệ sinh thái trên cạn Hệ sinh thái dưới nước Hệ sinh thái -Hệ sinh thái nhân tạo: Hệ sinh thái làng mạc Hệ sinh thái đô thị

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC