Đề tài Sở hữu chéo ngân hàng

1.1. Khái niệm: Sở hữu chéo là 2 tổ chức sở hữu cổ phần lẫn nhau. Sở hữu chéo là các khoản đầu tư tài chính do các định chế tài chính hoặc các doanh nghiệp thực hiện để sở hữu chéo vốn của nhau. Và tùy vào bối cảnh, sở hữu chéo rất đa dạng khi kết hợp mọi thành phần tham gia kinh tế: ngân hàng - doanh nghiệp sản xuất - công ty bảo hiểm - các quỹ đầu tư. Nhưng trong nhiều mối quan hệ chằng chịt đó, mối quan hệ giữa ngân h àng và doanh nghiệp lại là đặc biệt hơn cả. 1.2. Phân loại sở hữu chéo: Theo báo cáo kinh tế vĩ mô 2012 của Ủy ban kinh tế Quốc hội thì trong hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay, đang tồn tại 6 hình thức sở hữu chéo. Bao gồm: - Ba nhóm tích cực: (1) Sở hữu của các NHTM nhà nước và NHTM nước ngoài tại các Ngân hàng liên doanh (2) Cổ đông chiến lược nước ngoài tại các NHTM (3) Cổ đông tại các NHTM là các Công ty quản lý quỹ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC