Đề tài So sánh chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa với chi phí thực tế và tư bản ứng dụng trước, lợi nhuận với giá trị thặng dư, tử suất lợi nhuận với tỷ suất giá trị thặng dư, ý nghĩa nghiên cứu

Tư bản ứng trước: là chi phí tư bản mà nhà tư bản ứng trước để mua TLSX và sức lao động để sản xuất ra hàng hóa. - Tư bản ứng trước bao gồm: Tư bản bất biến là tư bản ứng trước để mua TLSX(máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, nhiên liệu ) , trong quá trình sản xuất, giá trị của TLSX được bảo toàn (bằng lao động cụ thể của công nhân, giá trị của TLSX được chuyển vào sản phẩm mới). Ký hiệu là C;

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC