Đề tài So sánh quy định về Nhãn hiệu nổi tiếng của Công ước Paris và Luật sở hữu trí tuệ của Lào năm 2007

Hiện nay, do có rất nhiều chủ thể tham gia vào hoạt động kinh doanh. Một trong những chiến lược giúp định vị sản phẩm – dịch vụ và thu hút khách hàng của họ là xây dựng uy tín cho sản phẩm – dịch vụ thông qua nhãn hiệu. Và trên thực tế cũng tồn tại rất nhiều trường hợp cạnh tranh không lành mạnh thông qua việc bắt chước hoặc có hành động gây nhầm lẫm cho người tiêu dùng khi lợi chọn sản phẩm để tiêu thụ. Nhằm bảo vệ những quyền lợi cho các cá nhân cũng như tổ chức về việc sử dụng tài sản thuộc phát minh sang chế trong nước. Nước Công Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào (viết tắt: CHDCND Lào) đã chủ trương tham gia vào các công ước quốc tế. Kể từ tháng 10 năm 1998, Nước Lào đã trở thành một thành viên của Công ước Paris về Bảo hộ sở hữu công nghiệp. Riêng nội bộ, Nước CHDCND Lào cũng đã phát hành Luật sở hữu trí tuệ vào tháng 12 năm 2007 và bắt đầu có hiệu lực từ tháng 3 năm 2007 cho đến nay. Theo Luật hữu trí tuệ năm 2007 Lào có quy định rõ về nhãn hiệu. Để được công nhận là một nhãn hiệu phải đáp ứng các điều kiện sau: 1. Là một dấu hiệu rõ ràng có thể nhìn thấy được, có thể là chữ, từ ngữ, con số, hình ảnh, hình vẽ, tên người, chữ ký, ảnh không gian ba chiều hoặc kết hợp từ các loại nêu trên. 2. Là dấu hiệu không trái pháp luật. 3. Không giống hoặc gần giống với nhãn hiệu đã được đăng ký trước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC