Đề tài So sánh và đối chiếu ngang giá sức mua, ngang giá lãi suất và hiệu ứng Fisher quốc tế

Ngang giá lãi suất là mối quan hệ giữa tỷ giá giao ngay của hai đồng tiền khi không còn các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá. Mối quan hệ này phụ thuộc vào tỷ giá giao ngay và tỷ giá kỳ hạn giữa các đồng tiền. Khi IRP tồn tại thì nhà đầu tư không thể sử dụng CIA để đạt được một tỷ suất sinh lợi cao hơn tỉ suất sinh lợi mà họ đạt được từ trong nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC