Đề tài Sử dụng di sản trong dạy học tích cực bộ môn Lịch sử ở trường trung học cơ sở

Bắt đầu từ nửa sau thế kỉ XX, quá trình phát triển của nhân loại đã chuyển biến theo hướng mới, tạo cơ hội cho các quốc gia đang phát triển nhất là các quốc gia châu Á đã có những bước phát triển mang tính nhảy vọt, trong đó có Việt Nam. Để vững bước trong quá trình hội nhập với kinh tế, phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững của Đảng và nhà nước thì yếu tố tiên quyết là yếu tố về con người. Nhằm phát triển tiềm năng của đất nước, phục vụ những mục tiêu trước mắt và lâu dài, đòi hỏi đất nước ta phải có những người lao động vừa giỏi về chuyên môn, vững vàng về đạo đức, văn minh trong lỗi sống. Nhiệm vụ này thuộc về nền giáo dục của nước nhà. Vậy có thể nói, công cuộc đổi mới đất nước hiện nay đòi hỏi giáo dục cơ sở phải đào tạo những con người phát triển toàn diện, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mỗi môn học ở nhà trường với đặc trưng của mình đều phải góp phần đào tạo thế hệ trẻ, trong đó có Lịch sử.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC