Đề tài Sử dụng mô hình porter phân tích môi trường kinh doanh của ngân hàng VietcomBank

NHNT đóng vai trò là ngân hàng chuyên  doanh đầu tiên và duy nhất của Việt  Nam tại thời điểm đó hoạt động trong  lĩnh vực kinh tế đối ngoại bao gồm cho  vay tài trợ xuất nhập khẩu và các dịch  vụ kinh tế đối ngoại khác (vận tải, bảo  hiểm.), thanh toán quốc tế, kinh doanh  ngoại hối, quản lý vốn ngoại tệ gửi tại  các ngân hàng nước ngoài, làm đại lý  cho Chính phủ trong các quan hệ thanh  toán, vay nợ, viện trợ với các nước xã  hội chủ nghĩa (cũ).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC